คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาวิเคราะห์  โครงสร้างและการทำงานของระบบย่อยอาหาร  ระบบหมุนเวียนเลือด    ระบบหายใจ  ระบบขับถ่าย  ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์  รวมทั้งระบบประสาทของมนุษย์ ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ  ของมนุษย์พฤติกรรมของมนุษย์  สัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกและภายใน  หลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มผลผลิตของสัตว์  สารอาหารในอาหารมีปริมาณพลังงานและสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย  ผลของสารเสพติด      ต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย แนวทางในการป้องกันตนเองจากสารเสพติด  โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s